Původ jmen planet

22. listopadu 2008 v 1:45 | adam káčerek |  PLANETY

Slunce

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Hélios, syn Títána Hyperíona, bůh slunce; jeho matkou byla Theia. Jeho sestrou byla bohyně měsíce Seléné a bohyně jitřních červánků Éós. Héliovi byl zasvěcen kohout, který ho ráno budil. Hélios pak vyjížděl ze svého nádherného paláce na dalekém východě poblíž Kolchidy do stejně nádherného paláce na dalekém západě. Jeho příchod zvěstovala jeho sestra Éós. Své okřídlené oře nechal pást na ostrově Blažených. Sám se navracel ve zlatém člunu, na kterém byl i jeho vůz a spřežení, do svého paláce, aby ráno mohl nastoupit znovu svou životodárnou jízdu. Člun mu zhotovil bůh Héfaistos. Hélios vše viděl. Viděl i nevěru bohyně Afrodíty s Areem a prozradil to jejímu manželu Héfaistovi. Bohyni Démétře pak potvrdil, že Hádés unesl její dceru Persefonu. Jeho manželkou byla Ókeanovna Persé; ta mu porodila Aiéta, pozdějšího kolšského krále a dcery, kouzelnici Kirku a Pásifau. Proslulého syna Faëthonta zplodil s Persininou sestrou Klymenou. Nymfa Neaira mu porodila dcery Lampetii a Faëthúsu. Hlídaly jeho stáda na ostrově Thrinakii; bylo to sedm stád krav a sedm stád beránků po padesáti kusech. Tato stáda se nerozmnožovala, ani neubývala. Druhové hrdiny Odyssea zabili několik krav z těchto stád a Hélios si vyžádal na Diovi jejich potrestání. Héliovo sídlo bylo na ostrově Rhodu, kde byl i nejvíce rozšířen jeho kult. Když si bohové rozdělovali své úděly, Zeus zapomněl na Hélia. Ten si vyžádal Rhodos, který se nově vynořil z vln. Jeho prvními obyvateli byli Telchínové. Telchínská nymfa Halia porodila vládci moře Poseidónovi dceru Rhodu. Ta se stala ženou Héliovou; z bájí není známo, zda před Persou nebo po ní. Porodila mu sedm synů, kteří se zabývali astronomií. Dcera Héliova a Rhodina Élektryóné byla uctívána jako polobohyně. Podle jednoho podání mu dal později Zeus ještě Sicílii jako jeho državu. Obyvatelé Rhodu k uctění svého boha postavili známý rhodský kolos, kovovou sochu, vysokou 70 loktů, asi 35 metrů. Byla šestým divem světa. Zničilo ji zemětřesení v r. 225 př. Kr.


Merkur

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Mercurius, bůh obchodu a zisku, na kterého přenesli Římané veškeré vlastnosti boha Herma. Jeho kult vznikl již v pátém století př. K. Kupci pořádali na jeho počest slavnost 15. května, kdy prý byl zasvěcen v roce 495 př. K. Mercuriovi jeho první chrám v Římě. Před kapenskou bránou byl pramen nazývaný "vodou Merkuriovou", kterou se očišťovali kupci ze svých "obchodních" prohřešků.

Venuše

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Venus, zčeštěně Venuše, znamená: půvab, krása, vděk, vnada. Původně staroitalská bohyně jara a probouzející se přírody, teprve později bohyně krásy. Po první punské válce ztotožnili Římané bohyni s řeckou bohyní lásky Afrodítou. Její kult byl nejvíce rozšířen v Římě, kam však byl přenesen pravděpodobně z některého města v Latiu. Rod Iuliovců pokládal Venuši za pramáteř svého rodu, poněvadž Iulus-Ascanius, syn Aeneův, zakladatel rodu, byl vnukem této bohyně a Anchísa. Bohyně ochraňovala manželství, Venus Conciliatrix, "Smiřující"; dále byla ctěna jako Venus Genetrix, "Rodička". Jinak Římané dávali Venuši stejná příjmení jako bohyni Afrodítě. V Římě ještě uctívali Venus Murcia, nazývanou podle údolí Murcia, ležícího nedaleko cirku Maxima; konečně byla Venus Myrtea, nazývaná podle myrty, která jí byla zasvěcena.

Země

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Gáia, též Gé, matka Země, dcera Chaosu, z něhož všechno vzniklo, manželka Úranova. Zrodila mu Hekatoncheiry, "storuké obry", Briarea, Kotta a Gya. Jejich potomky byli Kyklopové. Dále zrodila Gáia Úranovi Títány: Ókeana, Koia, Hyperióna, Kria, Íapeta a Krona. Dcerami Gáie a Úrana byly i Títánky: Téthys, Rheia, Themis, Mnémosyné, Foibé, Dióné a Theia. Úranos své děti spoutal a svrhl je do Tartaru. Gáia přemluvila Títány, aby se otci pomstili. Čin vykonal nejmladší Títán Kronos, jenž Úrana zmrzačil srpem. Gáia přijala Úranovu krev a z ní se zrodily Erínyje, Tísifoné, Áléktó a Megaira; dále nymfy Meliaia, a čtyřiadvacet Gigantů. Gáia přispěla k rozpoutání gigantomachie, války Gigantů proti olymským bohům. Porodila potomky i bohu Pontovi: byli to Nérus, Forkys, Thaumás, Eurybia a Telchínové. S bohem Poseidónem zplodila Charybdu a draka Pýthóna. U Gáie se cenila znalost věštění, kterou později převzala její dcera Themis a naposled bůh Apollón. Gáiu uctívali staří jako bohyni života, ale stejně i jako bohyni podsvětí, bohyni smrti, vždy všichni tvorové z ní zrození v ní opět končili. Ctěna byla zvláště v Athénách, kde měla chrám i oltář na Akropoli, ale i v jiných městech a krajích.

Měsíc (měsíc Země)

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Seléné, bohyně Měsíce; jejím otcem byl Títán Hyperión a matkou Títánka Theia; jejími sourozenci jsou bůh slunce Hélios a bohyně jitřního jasu Éós. Seléné vystupuje z Ókeanu, jede na voze taženém dvojspřežím a rozdává světu své blahodárné světlo. Zamilovala se vášnivě do smrtelného Endymióna, k němuž se snášela na zem. Jednou ji bůh Pán v podobě bílého berana zvábil do lesa a přepadl ji. Latinský název Luna přešel do češtiny.

Mars

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Mars, bůh zemědělství a války, syn Iova a jeho ženy, bohyně Iunony. Byl po Iovovi nejpřednější a nejuctívanější římský bůh. Proto byl též pokládán za otce římského národa. Dcera krále Numitora Rhea Silvia, porodila Martovi dvojčata Romula a Rema. Mars byl vůdcem v četných válkách a jako Mars Gradivus, Victor, byl ztotožněn s bohem obce na Quirinalu a měl jméno Quirinus; symbolem Martovým bylo kopí, sabinsky curis, latinsky quiris. Před započetím válečného tažení žádali vojevůdcové Marta vždy o pomoc. Služebníky boha byli jeho kněží Saliové, kteří střežili posvátný štít, ancile, který podle bájí spadl z nebes. Mars měl několik chámů v Římě; nejnádhernější z nich byl chrám Marta Mstitele, Mars Ultor. V dobách největší tísně římský národ sliboval Martovi posvátné jaro, ver sacrum. Fraters Arvales, bratři Arvalští, prosili v květnu boha o ochranu polní úrody. K jeho poctě byl zasvěcen měsíc březen (Martius), jímž se původně začínal římský rok.

Jupiter

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Iuppiter, staroitalický bůh jasného nebe a vesmíru. Později ho Římané zcela ztotožnili s Diem. Jeho otcem byl Saturnus, matkou bohyně Ops. Stejně jako Zeus si vzal za manželku svou sestru bohyni Héru, tak i Iuppiter se oženil se svou sestrou bohyní Iunonou. Měl s ní čtyři děti: boha války Marta, boha ohně Vulcana, bohyni Vestu a bohyni Eileithyi. Kult Iovův byl ve starém Římě nejdůležitější, poněvadž veškeré dění státní i soukromé bylo podřízeno tomuto bohu. Na jeho počest se konaly rok co rok v září slavnosti, které se z původního trvání jednodenního rozrostly na slavnosti trvající dva týdny. Při slavnostech Římané přinášely nejvyššímu svému bohu oběti, konali slavností průvody a pořádaly hry v cirku. Iuppiter byl především ochráncem Říma a celé římské říše, a proto byly k jeho poctě budovány početné chrámy, mezi nimiž byl největší a nejnádhernější chrám na Kapitolu. Posvátným ptákem Iovovým byl orel, který nosil jeho blesky, ze stromů mu byl zasvěcen dub. Iuppiter se dovedl v cokoli měnit a býval nevěrný své choti Iunoně, která naopak byla vzorem počestnosti. Své sokyně krutě trestala. - V představách starých Římanů byl Iuppiter vznešenější než řecký Zeus. Nazýval se i Diespiter, bůh jasného nebe, ale i Pluvius, Deštivý, neboť dával vláhu všemu na světě. Zčeštělý tvar je Jupiter.

Saturn

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Saturnus, vládce bohů, měl v římské tradici stejné osudy jako řecký bůh Kronos, s nímž Saturn splynul. Řecké bájesloví vypráví, že Kronos sdílel osudy Titánů a teprve později byl Diem omilostněn a stal se vládcem ostrovů blažených, kde žili héróové. V římském podání Saturnus prchl před vítězným Iovem do krajiny obklopené horami, kterou nazval Latium. V krajině vládl bájný král Ianus, který Saturna učinil svým spoluvládcem. Za vlády Saturnovy bylo v Itálii období zlatého věku. Saturnus chránil celou přírodu, lidstvo naučil pěstovat ovocné stromy a vinnou révu. Dal lidem mravní řád. Byla to nejšťastnější doba lidstva a lidstvo se utěšuje nadějí na návrat těchto blažených časů. Štěstí tehdejších lidí připomínaly Saturnalie, slavené po několik dní v prosinci, kdy panovala volnost a rovnost i mezi pány a otroky. Saturnus měl chrám na foru na úpatí Capitolia; chrám byl současně státním srchivem a pokladnou. Báje vypráví, že Saturnus zplodil v podobě hřebce s Ókeanovnou Filyrou moudrého Kentaura Cheiróna. V pozdějších dobách byl Saturnus bohem symbolizujícím Čas.

Uran

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Uranos; o zrození Úrana, prvního vládce bohů, nejsou prameny zcela shodné. Podle Homéra všichni bohové a živé bytosti vznikli z Ókeanu, který jako pás obepínal svět, a Téthys byla matkou všech dětí. Orfický výklad říká, že bohyně Noci, které i král bohů Zeus projevoval svou úctu, zrodila nejprve Eróta, ale všechni řídila tak, že se jejím nástupcem stal Úranos. Nejobvyklejší výklad je, že na počátku byl Chaos; po zrození Eróta pak povstali matka Gáia a bůh Úranos. Další vývoj se již vykládá jednotně: Úranos byl manželem všeplodné Gáie; s ní zplodil nejprve Hekatoncheiry, storuké obry, pak Kyklópy. Úranos se zděsil příšernosti svých dětí a sám je svrhl do Tartaru. Gáia však přesto ještě zrodila Úranovi Títány a Títánky; matka Gáia milovala i své první nestvůrné potomky a krutě zuřila proti Úranovi, že je drží v tak hrozném zajetí. Vzbuzovala proto u svých dalších dětí Títánů nenávist proti jejich otci; nejmladšího z nich, Krona, vyzbrojila srpem, aby se pomstil tyranskému otci. Kronos se dal přemluvit a svého otce zmrzačil. Stal se pak druhým vládcem bohů.

Neptun

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Neptunus, římský vládce moře, syn Saturnův a Opin, bratr Iovův. Římané ho zcela ztotožnili s Poseidónem. Původně byl bohem toků a jeho manželkou byla bohyně Salacia. Po ztotožnění s Poseiodónem se stala jeho manželkou Amfitrité. V Římě byl uctíván i jako Neptunus equester, ochránce koní a jezdeckého umění, stejně jako Poseidón byl pokládán za stvořitele koní a jezdeckých závodů. Tato jeho vlastnost byla vyjádřena na oltáři ve Flaminiově cirku. Neptunus byl nečetněkráte zobrazen různými sochami, jak na lodích, tak i na všech místech a budovách souvisejících s plavbou. I na mincích byl zpodobňován ve voze taženém mořskými koníky.

Pluto

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Plútón, syn Kronův, vládce podsvětí, latinsky Pluto. Řekové v náboženské obavě před vyslovením jména Hádova říkali Plútón, Boháč, tj. bohatý obilím a lidmi. Římané Plutonovi ponechali vlastnosti Hádovy, i když ho pak ctili pod novým jménem Dis (latinizované Plútón). Jeho chotí byla Proserpina, kterou získal únosem. Zasvěcen mu byl cypřiš a narcis. Za oběť mu přinášeli černé ovce, jak žádali bozi "temnot".
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (140)
Zobrazit starší komentáře

101 Moiseselifs Moiseselifs | E-mail | Web | 22. září 2017 v 19:13 | Reagovat

we recommend viagra label

      <a href=http://buycxviagra.com/>buy cheap viagra</a>

    <a href="http://buycxviagra.com/">viagra generic</a>

    only today soft viagra

102 Moiseselifs Moiseselifs | E-mail | Web | 23. září 2017 v 2:13 | Reagovat

herbal viagra for woman

      <a href=http://buycxviagra.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://buycxviagra.com/">viagra</a>

    i recommend viagra medication

103 Revebaelifs Revebaelifs | E-mail | Web | 27. září 2017 v 19:39 | Reagovat

finegra viagra cialis levitr

      <a href=http://cheaphgviagra.com/>buy cheap viagra</a>

    <a href="http://cheaphgviagra.com/">cheap viagra</a>

    viagra receptfri

104 RodneyNex RodneyNex | E-mail | Web | 27. září 2017 v 22:30 | Reagovat

Самые последние новости России, Украины и мира читайте на сайте <a href=http://s-narodom.ru>s-narodom.ru</a>

105 Moiseselifs Moiseselifs | E-mail | Web | 9. října 2017 v 19:43 | Reagovat

can buy viagra saudi arabia

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">buy cheap viagra</a>

    look there viagra mail order

106 Moiseselifs Moiseselifs | E-mail | Web | 9. října 2017 v 21:17 | Reagovat

natural viagra men india

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">buy cheap viagra</a>

    viagra ordine internazionale

107 Moiseselifs Moiseselifs | E-mail | Web | 10. října 2017 v 0:02 | Reagovat

farmacia en linea rx viagra

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">viagra</a>

    viagra in contrassegno

108 Moiseselifs Moiseselifs | E-mail | Web | 10. října 2017 v 0:43 | Reagovat

viagra soft online sales

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>viagra online</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">buy viagra</a>

    viagra now

109 Moiseselifs Moiseselifs | E-mail | Web | 10. října 2017 v 3:22 | Reagovat

viagra buy safe to

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">order viagra</a>

    viagra canada drug

110 Moiseselifs Moiseselifs | E-mail | Web | 10. října 2017 v 6:26 | Reagovat

when to take viagra 25 mg

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">viagra</a>

    enter site viagra website

111 Gerdenelifs Gerdenelifs | E-mail | Web | 16. října 2017 v 19:00 | Reagovat

cialis levitra viagra online

      <a href=http://viagrafdc.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://viagrafdc.com/"> cheap viagra online</a>

    farmaco viagra merke

112 RichardFor RichardFor | E-mail | Web | 23. listopadu 2017 v 10:17 | Reagovat

Последние женские новости здесь <a href=http://www.foto-volos.ru/>www.foto-volos.ru</a>

113 Arthurcubre Arthurcubre | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 23:30 | Reagovat

Нижнее белье выбирают и покупают для того, чтобы в нужный момент мужчина мог его увидеть и оценить по достоинству. Читайте об этом подробнее на сайте <a href=http://shoptrip.ru>shoptrip.ru</a>

114 RodneyBoF RodneyBoF | E-mail | Web | 30. prosince 2017 v 2:55 | Reagovat

Существует огромный ассортимент обуви для детей различного возраста и формы, и Вам решать, что из этого приобрести, но с учетом строгих требований. Башмачки должны иметь небольшой каблучок, который создан не для красоты, а для предупреждения плоскостопия. Подробнее читайте на сайте <a href=http://ladysarafan.ru>ladysarafan.ru</a>

115 Henrylesty Henrylesty | E-mail | Web | 30. prosince 2017 v 6:25 | Reagovat

Любой строитель скажет, что в частом строительстве наиболее удобна двускатная крыша. Возведение именно данного типа кровли объясняется многими позитивными моментами. Читайте об этом подробнее на сайте <a href=http://roofor.ru>roofor.ru</a>

116 Robertenlig Robertenlig | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 2:48 | Reagovat

Крепкие союзы в Голливуде хотя и существуют, но являются скорее редкостью, исключением из правил, и каждый год мы убеждаемся в этом все больше. В 2017-м о разрыве объявили сразу несколько пар, о проблемах в отношениях которых мало кто догадывался, подробнее об этом читайте на сайте <a href=http://ladystory.ru>ladystory.ru</a>

117 Timothyslela Timothyslela | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 23:39 | Reagovat

В течение продолжительного периода представители сильной половины человечества заверяют милых дам в серьёзности намерений помолвочными кольцами. Выбор ювелирного изделия для предложения волнителен для мужчин. Подробнее читайте на сайте <a href=http://dettka.com>dettka.com</a>

118 KT KT | Web | 2. ledna 2018 v 3:37 | Reagovat

Pověst vypravuje, že řecký Rhodos se objevil z moře. Ochrannou ruku nad ním držel Poseidón a později jeho dcera Rhodé, kterou měl s nymfou Halií. Rhodos je největším ostrovem Dodekanéského souostroví. Ostrované mu říkají Ostrov věčného slunce. Rhodos se totiž může pochlubit až 330 slunečními dny do roka. Na stráních místních hor je pěstována proslulá vinná réva, ze které ostrované dělají výborná vína. Ostrov je v současnosti velice kosmopolitní, kromě Řeků tady žije značný počet přistěhovalců. Při pobřeží Rhodu se táhnou prostorné písčité i oblázkové pláže, které střídají malebné zátoky. Na nejnižším výběžku poloostrova Prasonisi je na písčité úžině ráj kiterů a surferů.

119 DavidJoits DavidJoits | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 9:59 | Reagovat

Новая функция графического редактора, получившая название Select Subject, работает на базе приложения Adobe Sensei, которое использует для обработки контента машинное обучение, подробнее читайте на сайте <a href=http://ladyup.ru>ladyup.ru</a>

120 Matthewidomy Matthewidomy | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 17:52 | Reagovat

В зависимости от разновидности мясной продукции отличаются ее характеристики, в том числе, и период хранения в разных условиях. Подробнее читайте на сайте <a href=http://zonakulinara.ru>zonakulinara.ru</a>

121 DeweyBex DeweyBex | E-mail | Web | 7. ledna 2018 v 15:06 | Reagovat

Способность к быстрому высыханию сделала алебастр популярным в электромонтажной сфере. Алебастр используется для того чтобы заделывать углубления под электропроводку в стенах и потолках. Подробнее читайте на сайте <a href=http://montazhnik02.ru>montazhnik02.ru</a>

122 RobertBiolf RobertBiolf | E-mail | Web | 7. ledna 2018 v 15:56 | Reagovat

Прежде чем приступать к работам, нужно приготовить смесь. Можно использовать, как приготовленную самостоятельно, так приобретенную в готовом для употребления виде смесь, подробнее читайте на сайте <a href=http://remstroitelstvo.ru>remstroitelstvo.ru</a>

123 LeroyCon LeroyCon | E-mail | Web | 17. ledna 2018 v 21:35 | Reagovat

Несмотря на заявления Трампа, что Мексика, Китай и другие правительства виноваты в экономических проблемах Америки, ему, конечно, не привыкать выносить производство за границу, подробнее читайте на сайте <a href=http://polivia.ru>polivia.ru</a>

124 CuttLanuct CuttLanuct | E-mail | Web | 21. února 2018 v 17:37 | Reagovat

TUDZIEŻ. P. wiódł bryka w taki tryb, żeby pozostawić na drodze widoczny wyryty w gruncie szrama kół samochodowych. Widząc to pozwana zagrabiała te przejawy wyrównując rutyny, później nawadniałaby grunt, tak aby rosła na przedtem trawka. Zdarzały się sytuacje, iż powódka nagrywała pozwaną telefonem komórkowym, kiedy ta piła w ogrodzie kawę lub wykonywała produkcje kołowrót domu. Było także ano, że powódka dokumentowała, gdy pozwana brzmiałaby dachówkę (mającą egzystować <a href=http://tinyurl.com/ydat63l5>prawo handlowe w pigułce</a> jako budulec aż do utwardzenia drogi). Później E. P. pod spodem pretekstem wywożenia spośród dzierżawy pozwanej ponoć eternitu przywołałaby na punkt policję.W wypadku umowy poręczenia nie dojrzewa do przeniesienia pożyczce na efekt czynności legislacyjnej wierzyciela, mimo to do pobrania pożyczce z potęgi tychże upoważnienia dzięki jednostkę trzecią (poręczyciela), jaka spłaca wierzyciela (art. 518 § 1 KC). Ma działkę Sąd Okręgowy podnosząc, iż nie wolno identyfikować dwóch oddzielnych instytucji uprawnienia społecznego w sytuacji, podczas gdy prawodawca w podejście wyraźny je różnicuje (uchwała SN spośród dnia 24 kwietnia 2008 r., sygn. akt IV CSK 39/08; orzeczenie SN z dnia 28 listopada 2003 r., sygn. akt IV CK 232/02).Niedaleko sumowaniu zachowku nie zważa się zapisów szablonowych natomiast poparć, acz dolicza się aż do stoku, akuratnie do kodeksów poniższych, donacji oraz legaty windykacyjne przeprowadzone przy użyciu.

125 VaughnroX VaughnroX | E-mail | Web | 23. března 2018 v 17:45 | Reagovat

Готовые гарнитуры для детской комнаты представляют собой универсальный уголок, в котором есть буквально все необходимое для полноценного развития ребенка, подробнее об этом читайте на сайте <a href=http://teletap.org>teletap.org</a>

126 DustinalirM DustinalirM | E-mail | Web | 10. dubna 2018 v 23:54 | Reagovat

Взбить творог блендером, добавить 100 грамм сметаны. Должна получиться гладкая смесь без комков. Читайте об этом подробнее на сайте <a href=http://zonakulinara.ru>zonakulinara.ru</a>

127 ardcooge ardcooge | E-mail | Web | 12. dubna 2018 v 0:13 | Reagovat

Мебель для кухни недорого Электрогорск

http://kuhninazakaz.info/page/mebel-dlya-kuhni-nedorogo-elektrogorsk/

128 Jimmyhib Jimmyhib | E-mail | Web | 14. dubna 2018 v 12:07 | Reagovat

Последние автомобильные новости здесь <a href=http://drivim.ru/>drivim.ru</a>

129 Aaronploft Aaronploft | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 2:17 | Reagovat

Отличные строительные советы здесь <a href=http://akvakraska.ru/>akvakraska.ru</a>

130 CharlesLax CharlesLax | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 5:34 | Reagovat

Модные женские советы здесь <a href=http://dicask.ru/>dicask.ru</a>

131 Archiemub Archiemub | E-mail | Web | 22. dubna 2018 v 12:10 | Reagovat

Подарок руководителю, крупному бизнесмену, серьезному и ответственному человеку зрелого возраста должен быть солидным, запоминающимся, весомым, и недешевым, однозначно. Подробнее об этом читайте на сайте <a href=http://fi-hi.ru>fi-hi.ru</a>

132 Justinknini Justinknini | E-mail | Web | 24. dubna 2018 v 16:23 | Reagovat

Конкуренцию стандартным петельным межкомнатным открывающимся конструкциям составляют более функциональные решения – сдвижные двери. Они так же включают в себя полотна из древесины или иного материала, вот только главные элементы блока движутся по прямым линиям (направляющим) параллельно стене. Читайте об этом подробнее на сайте <a href=http://akro-spb.ru>akro-spb.ru</a>

133 Michaelcrymn Michaelcrymn | E-mail | Web | 5. května 2018 v 17:55 | Reagovat

Самые свежие новости Астрахани. Читайте об этом подробнее на сайте <a href=https://astrakhan.net>astrakhan.net</a>

134 Chesterdar Chesterdar | E-mail | Web | 12. května 2018 v 23:52 | Reagovat

Новости строительного мира тут <a href=http://lakkk.com/>lakkk.com</a>

135 HassanEpigo HassanEpigo | E-mail | Web | 24. května 2018 v 22:16 | Reagovat

Последние компьютерные новости здесь <a href=http://wtsolutions.ru/>wtsolutions.ru</a>

136 ChesterSer ChesterSer | E-mail | Web | 29. května 2018 v 7:26 | Reagovat

Достаточно непростой задачей поисковой оптимизации является продвижение корпоративного сайта. Качественное продвижение в Яндексе или Гугле поможет повысить посещаемость корпоративного сайта. Подробнее читайте на сайте <a href=http://gdefile.ru>gdefile.ru</a>

137 KennethSurgy KennethSurgy | E-mail | Web | 5. srpna 2018 v 4:06 | Reagovat

wh0cd818318 <a href=http://buytrazodone.us.org/>trazodone</a>

138 KennethSurgy KennethSurgy | E-mail | Web | 22. srpna 2018 v 5:41 | Reagovat

wh0cd818318 <a href=http://tadalafilcheapdelivery.us.com/>Cheap Tadalafil</a>

139 Tyurikovelifs Tyurikovelifs | E-mail | Web | 5. září 2018 v 16:17 | Reagovat

viagra  cialis free pills  

<a href=http://viagrasofttabsrx.com/>viagra soft flavoured</a>
    <a href="http://viagrasofttabsrx.com/">viagra</a>

viagra  cialis free pills

140 clubcudgere clubcudgere | E-mail | Web | 19. září 2018 v 12:03 | Reagovat

In studio Workshop  acupressure massage girls will hold erotic sensual massage.
Our girls  quite  qualified in order to at the end  session four hands massage you  felt yourself easy excellent and were inclined to indescribable sexual actions.   The spa tantric calls find out one of the varieties massage, is what we do. The elegant women our the spa salon will give you an unforgettable experience. The spa center is a place of rest and relaxation.
We  in New York City  we can offer stunning rooms with  comfortable decoration. Data rooms apply  be you you are staying with us not attracting the attention of other customers.
Long-haired misss will make you Thai massage and tantric massage, you can find several types massage on your discretion. Success  implementation of french massage  at,  so as to , in main you received from of this buzz.
Silk touch chic girls there will be a flow on your body, immersing in abyss  immense the ocean enjoyment. In the leisurely slip, rewarding your body kisses, prelestress enshroud the warmth of one's body. You be able to be surprised by that, which sea enjoyment today it is possible learn fromerotic massage in Empire State

Our showroom works in New York. Masseuses Michelle  
<a href=https://best.massage-manhattan-club.com>best massage</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama