Původ jmen planet

22. listopadu 2008 v 1:45 | adam káčerek |  PLANETY

Slunce

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Hélios, syn Títána Hyperíona, bůh slunce; jeho matkou byla Theia. Jeho sestrou byla bohyně měsíce Seléné a bohyně jitřních červánků Éós. Héliovi byl zasvěcen kohout, který ho ráno budil. Hélios pak vyjížděl ze svého nádherného paláce na dalekém východě poblíž Kolchidy do stejně nádherného paláce na dalekém západě. Jeho příchod zvěstovala jeho sestra Éós. Své okřídlené oře nechal pást na ostrově Blažených. Sám se navracel ve zlatém člunu, na kterém byl i jeho vůz a spřežení, do svého paláce, aby ráno mohl nastoupit znovu svou životodárnou jízdu. Člun mu zhotovil bůh Héfaistos. Hélios vše viděl. Viděl i nevěru bohyně Afrodíty s Areem a prozradil to jejímu manželu Héfaistovi. Bohyni Démétře pak potvrdil, že Hádés unesl její dceru Persefonu. Jeho manželkou byla Ókeanovna Persé; ta mu porodila Aiéta, pozdějšího kolšského krále a dcery, kouzelnici Kirku a Pásifau. Proslulého syna Faëthonta zplodil s Persininou sestrou Klymenou. Nymfa Neaira mu porodila dcery Lampetii a Faëthúsu. Hlídaly jeho stáda na ostrově Thrinakii; bylo to sedm stád krav a sedm stád beránků po padesáti kusech. Tato stáda se nerozmnožovala, ani neubývala. Druhové hrdiny Odyssea zabili několik krav z těchto stád a Hélios si vyžádal na Diovi jejich potrestání. Héliovo sídlo bylo na ostrově Rhodu, kde byl i nejvíce rozšířen jeho kult. Když si bohové rozdělovali své úděly, Zeus zapomněl na Hélia. Ten si vyžádal Rhodos, který se nově vynořil z vln. Jeho prvními obyvateli byli Telchínové. Telchínská nymfa Halia porodila vládci moře Poseidónovi dceru Rhodu. Ta se stala ženou Héliovou; z bájí není známo, zda před Persou nebo po ní. Porodila mu sedm synů, kteří se zabývali astronomií. Dcera Héliova a Rhodina Élektryóné byla uctívána jako polobohyně. Podle jednoho podání mu dal později Zeus ještě Sicílii jako jeho državu. Obyvatelé Rhodu k uctění svého boha postavili známý rhodský kolos, kovovou sochu, vysokou 70 loktů, asi 35 metrů. Byla šestým divem světa. Zničilo ji zemětřesení v r. 225 př. Kr.


Merkur

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Mercurius, bůh obchodu a zisku, na kterého přenesli Římané veškeré vlastnosti boha Herma. Jeho kult vznikl již v pátém století př. K. Kupci pořádali na jeho počest slavnost 15. května, kdy prý byl zasvěcen v roce 495 př. K. Mercuriovi jeho první chrám v Římě. Před kapenskou bránou byl pramen nazývaný "vodou Merkuriovou", kterou se očišťovali kupci ze svých "obchodních" prohřešků.

Venuše

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Venus, zčeštěně Venuše, znamená: půvab, krása, vděk, vnada. Původně staroitalská bohyně jara a probouzející se přírody, teprve později bohyně krásy. Po první punské válce ztotožnili Římané bohyni s řeckou bohyní lásky Afrodítou. Její kult byl nejvíce rozšířen v Římě, kam však byl přenesen pravděpodobně z některého města v Latiu. Rod Iuliovců pokládal Venuši za pramáteř svého rodu, poněvadž Iulus-Ascanius, syn Aeneův, zakladatel rodu, byl vnukem této bohyně a Anchísa. Bohyně ochraňovala manželství, Venus Conciliatrix, "Smiřující"; dále byla ctěna jako Venus Genetrix, "Rodička". Jinak Římané dávali Venuši stejná příjmení jako bohyni Afrodítě. V Římě ještě uctívali Venus Murcia, nazývanou podle údolí Murcia, ležícího nedaleko cirku Maxima; konečně byla Venus Myrtea, nazývaná podle myrty, která jí byla zasvěcena.

Země

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Gáia, též Gé, matka Země, dcera Chaosu, z něhož všechno vzniklo, manželka Úranova. Zrodila mu Hekatoncheiry, "storuké obry", Briarea, Kotta a Gya. Jejich potomky byli Kyklopové. Dále zrodila Gáia Úranovi Títány: Ókeana, Koia, Hyperióna, Kria, Íapeta a Krona. Dcerami Gáie a Úrana byly i Títánky: Téthys, Rheia, Themis, Mnémosyné, Foibé, Dióné a Theia. Úranos své děti spoutal a svrhl je do Tartaru. Gáia přemluvila Títány, aby se otci pomstili. Čin vykonal nejmladší Títán Kronos, jenž Úrana zmrzačil srpem. Gáia přijala Úranovu krev a z ní se zrodily Erínyje, Tísifoné, Áléktó a Megaira; dále nymfy Meliaia, a čtyřiadvacet Gigantů. Gáia přispěla k rozpoutání gigantomachie, války Gigantů proti olymským bohům. Porodila potomky i bohu Pontovi: byli to Nérus, Forkys, Thaumás, Eurybia a Telchínové. S bohem Poseidónem zplodila Charybdu a draka Pýthóna. U Gáie se cenila znalost věštění, kterou později převzala její dcera Themis a naposled bůh Apollón. Gáiu uctívali staří jako bohyni života, ale stejně i jako bohyni podsvětí, bohyni smrti, vždy všichni tvorové z ní zrození v ní opět končili. Ctěna byla zvláště v Athénách, kde měla chrám i oltář na Akropoli, ale i v jiných městech a krajích.

Měsíc (měsíc Země)

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Seléné, bohyně Měsíce; jejím otcem byl Títán Hyperión a matkou Títánka Theia; jejími sourozenci jsou bůh slunce Hélios a bohyně jitřního jasu Éós. Seléné vystupuje z Ókeanu, jede na voze taženém dvojspřežím a rozdává světu své blahodárné světlo. Zamilovala se vášnivě do smrtelného Endymióna, k němuž se snášela na zem. Jednou ji bůh Pán v podobě bílého berana zvábil do lesa a přepadl ji. Latinský název Luna přešel do češtiny.

Mars

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Mars, bůh zemědělství a války, syn Iova a jeho ženy, bohyně Iunony. Byl po Iovovi nejpřednější a nejuctívanější římský bůh. Proto byl též pokládán za otce římského národa. Dcera krále Numitora Rhea Silvia, porodila Martovi dvojčata Romula a Rema. Mars byl vůdcem v četných válkách a jako Mars Gradivus, Victor, byl ztotožněn s bohem obce na Quirinalu a měl jméno Quirinus; symbolem Martovým bylo kopí, sabinsky curis, latinsky quiris. Před započetím válečného tažení žádali vojevůdcové Marta vždy o pomoc. Služebníky boha byli jeho kněží Saliové, kteří střežili posvátný štít, ancile, který podle bájí spadl z nebes. Mars měl několik chámů v Římě; nejnádhernější z nich byl chrám Marta Mstitele, Mars Ultor. V dobách největší tísně římský národ sliboval Martovi posvátné jaro, ver sacrum. Fraters Arvales, bratři Arvalští, prosili v květnu boha o ochranu polní úrody. K jeho poctě byl zasvěcen měsíc březen (Martius), jímž se původně začínal římský rok.

Jupiter

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Iuppiter, staroitalický bůh jasného nebe a vesmíru. Později ho Římané zcela ztotožnili s Diem. Jeho otcem byl Saturnus, matkou bohyně Ops. Stejně jako Zeus si vzal za manželku svou sestru bohyni Héru, tak i Iuppiter se oženil se svou sestrou bohyní Iunonou. Měl s ní čtyři děti: boha války Marta, boha ohně Vulcana, bohyni Vestu a bohyni Eileithyi. Kult Iovův byl ve starém Římě nejdůležitější, poněvadž veškeré dění státní i soukromé bylo podřízeno tomuto bohu. Na jeho počest se konaly rok co rok v září slavnosti, které se z původního trvání jednodenního rozrostly na slavnosti trvající dva týdny. Při slavnostech Římané přinášely nejvyššímu svému bohu oběti, konali slavností průvody a pořádaly hry v cirku. Iuppiter byl především ochráncem Říma a celé římské říše, a proto byly k jeho poctě budovány početné chrámy, mezi nimiž byl největší a nejnádhernější chrám na Kapitolu. Posvátným ptákem Iovovým byl orel, který nosil jeho blesky, ze stromů mu byl zasvěcen dub. Iuppiter se dovedl v cokoli měnit a býval nevěrný své choti Iunoně, která naopak byla vzorem počestnosti. Své sokyně krutě trestala. - V představách starých Římanů byl Iuppiter vznešenější než řecký Zeus. Nazýval se i Diespiter, bůh jasného nebe, ale i Pluvius, Deštivý, neboť dával vláhu všemu na světě. Zčeštělý tvar je Jupiter.

Saturn

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Saturnus, vládce bohů, měl v římské tradici stejné osudy jako řecký bůh Kronos, s nímž Saturn splynul. Řecké bájesloví vypráví, že Kronos sdílel osudy Titánů a teprve později byl Diem omilostněn a stal se vládcem ostrovů blažených, kde žili héróové. V římském podání Saturnus prchl před vítězným Iovem do krajiny obklopené horami, kterou nazval Latium. V krajině vládl bájný král Ianus, který Saturna učinil svým spoluvládcem. Za vlády Saturnovy bylo v Itálii období zlatého věku. Saturnus chránil celou přírodu, lidstvo naučil pěstovat ovocné stromy a vinnou révu. Dal lidem mravní řád. Byla to nejšťastnější doba lidstva a lidstvo se utěšuje nadějí na návrat těchto blažených časů. Štěstí tehdejších lidí připomínaly Saturnalie, slavené po několik dní v prosinci, kdy panovala volnost a rovnost i mezi pány a otroky. Saturnus měl chrám na foru na úpatí Capitolia; chrám byl současně státním srchivem a pokladnou. Báje vypráví, že Saturnus zplodil v podobě hřebce s Ókeanovnou Filyrou moudrého Kentaura Cheiróna. V pozdějších dobách byl Saturnus bohem symbolizujícím Čas.

Uran

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Uranos; o zrození Úrana, prvního vládce bohů, nejsou prameny zcela shodné. Podle Homéra všichni bohové a živé bytosti vznikli z Ókeanu, který jako pás obepínal svět, a Téthys byla matkou všech dětí. Orfický výklad říká, že bohyně Noci, které i král bohů Zeus projevoval svou úctu, zrodila nejprve Eróta, ale všechni řídila tak, že se jejím nástupcem stal Úranos. Nejobvyklejší výklad je, že na počátku byl Chaos; po zrození Eróta pak povstali matka Gáia a bůh Úranos. Další vývoj se již vykládá jednotně: Úranos byl manželem všeplodné Gáie; s ní zplodil nejprve Hekatoncheiry, storuké obry, pak Kyklópy. Úranos se zděsil příšernosti svých dětí a sám je svrhl do Tartaru. Gáia však přesto ještě zrodila Úranovi Títány a Títánky; matka Gáia milovala i své první nestvůrné potomky a krutě zuřila proti Úranovi, že je drží v tak hrozném zajetí. Vzbuzovala proto u svých dalších dětí Títánů nenávist proti jejich otci; nejmladšího z nich, Krona, vyzbrojila srpem, aby se pomstil tyranskému otci. Kronos se dal přemluvit a svého otce zmrzačil. Stal se pak druhým vládcem bohů.

Neptun

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Neptunus, římský vládce moře, syn Saturnův a Opin, bratr Iovův. Římané ho zcela ztotožnili s Poseidónem. Původně byl bohem toků a jeho manželkou byla bohyně Salacia. Po ztotožnění s Poseiodónem se stala jeho manželkou Amfitrité. V Římě byl uctíván i jako Neptunus equester, ochránce koní a jezdeckého umění, stejně jako Poseidón byl pokládán za stvořitele koní a jezdeckých závodů. Tato jeho vlastnost byla vyjádřena na oltáři ve Flaminiově cirku. Neptunus byl nečetněkráte zobrazen různými sochami, jak na lodích, tak i na všech místech a budovách souvisejících s plavbou. I na mincích byl zpodobňován ve voze taženém mořskými koníky.

Pluto

Vysvětlení jména, jeho vzniku
Plútón, syn Kronův, vládce podsvětí, latinsky Pluto. Řekové v náboženské obavě před vyslovením jména Hádova říkali Plútón, Boháč, tj. bohatý obilím a lidmi. Římané Plutonovi ponechali vlastnosti Hádovy, i když ho pak ctili pod novým jménem Dis (latinizované Plútón). Jeho chotí byla Proserpina, kterou získal únosem. Zasvěcen mu byl cypřiš a narcis. Za oběť mu přinášeli černé ovce, jak žádali bozi "temnot".
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 wztz wtz wztz wtz | 11. září 2011 v 17:31 | Reagovat

pdkaops

2 generic generic | E-mail | Web | 5. ledna 2017 v 8:19 | Reagovat

Hello!

3 Georgefaf Georgefaf | E-mail | Web | 5. února 2017 v 18:11 | Reagovat

Производственные вопросы помогут решить <a href=http://asbh.ru/proizvodstvo-ehlitnyh-podarkov/>здесь</a>

4 JosephCak JosephCak | E-mail | Web | 2. března 2017 v 19:30 | Reagovat

http://fun2news.com/en/
Elon Musk, it seems, <a href=http://fun2news.com/en/news/207-it-is-so-funny-20-photos-of-shocked-animals?limit=1&start=7>10 girls who have earned millions on their pictures in Instagram</a> loves nothing more than to spin plates. When most of us might be looking to lighten the load, he's piling on the ambition.
The serial entrepreneur's latest gambit is to fly people around the Moon. Two wealthy individuals have apparently lodged significant deposits with his SpaceX company to make this journey.
We have no idea who they are, just that these space tourists <a href=http://fun2news.com/en/news/170-10-deadly-viruses-that-kill-the-population-of-the-earth?limit=1&start=20>The best works of the photo contest Hasselblad Masters Awards 2016</a> include "nobody from Hollywood".
That Mr Musk should announce his intention to carry out a Moon loop should not really be a surprise; such a venture is on the natural path to deep-space exploration and colonisation - his stated end goals.
What does take the breath away is the timeline.
He's talking about doing this journey in late 2018, in hardware that has not yet even flown. That's Elon for you.

5 JosephAnade JosephAnade | E-mail | Web | 19. března 2017 v 6:08 | Reagovat

Наша политика заключается в предоставлении качественного
хостинга, <a href=http://prohoster.info>готовые сервера</a> Опричь этого, мы установили самые низкие тарифы
ради платный хостинг, чтобы наши клиенты оценили вечно преимущества
работы с профессионалами. Вы можете разместить точно короткий
доход, спроста и надежный, крупный Интернет-проект, какой
требует для реализации прорва места у хостинг-провайдера –
мы удовлетворим <a href=http://prohoster.info>готовые сервера</a> требованиям каждого клиента!
Современное программное залог, а также скоростные
серверы – это наши основные преимущества, которые гарантируют
неизменимо высокое качество хостинга с поддержкой PHP.
Для вашего удобства ради нашем сайте избрание хостинга и доменного
имени является абсолютно автоматизированным.
Преимуществом заказа хостинга у нас является приветливая
помощь клиентов. Обращаясь к нам, вы получаете исчерпывающую
информацию о продукте, а также обо всех возможных нюансах и
неисправностях, которые могут возникнуть в процессе размещения
сайта.

6 RichardWaymn RichardWaymn | E-mail | Web | 26. března 2017 v 21:41 | Reagovat

Интернет-магазин www.electrovenik.ru заслужил <a href=http://www.electrovenik.ru>интернет магазин электровеник</a> доверие тысяч людей по всей стране.
Мы не даём покупателям обещаний, которые не в состоянии исполнить:
оплата производится только после того, как товар будет доставлен клиенту и проверен.
Вся продукция, предоставляемая нашим магазином, имеет официальную гарантию, а также сертификаты качества.
Это гарантирует www.electrovenik.ru надёжность и качество приобретаемого товара.

Сотрудничать <a href=http://www.electrovenik.ru>интернет магазин электровеник</a> с нами приятно и удобно: для покупки товара не нужно выходить из дома!
Особенно оценили качество нашей доставки жители областей с
холодным климатом www.electrovenik.ru и регулярными морозами, таких как Новосибирская область.
Товар доставляется прямо к порогу и на любой этаж:
обслуживанием остаются довольны как жители частных
домов, так и люди, живущие в многоэтажках.

7 Moiseselifs Moiseselifs | E-mail | Web | 17. dubna 2017 v 1:38 | Reagovat

generic supplements cialis

      <a href=http://onlinecialisrxd.com/>genericc cialis</a>

    <a href="http://onlinecialisrxd.com/">cialis fast delivery</a>

    australia cialis super active

8 PatrickKetty PatrickKetty | E-mail | Web | 17. dubna 2017 v 23:15 | Reagovat

Отличное <a href=https://prohoster.info/server/dts-vinnitsa>сервер под Warez</a> миф чтобы тех, кому нужен твердый сервер предварительно
постинг (Хрумер, A-Poster, ZennoPoster). У нас глотать серверы, расположенные в столице Украины, Киеве, где Вы можете извлекать определенный софт без проблем и забот. Навсегда серверы имеют выделенное гарантирование подключение к 100Мбит/с портам и всеобъемлющий трафик. Конечно, бесплатная разночтения ОС Windows включена в тарифы.
Ради определенный момент это <a href=https://prohoster.info/server/dts-vinnitsa>сервер под Warez</a> лучшее заключение дабы такого типа софта.

9 krsabekon krsabekon | E-mail | Web | 19. dubna 2017 v 22:24 | Reagovat

viagra ad models  <a href=http://genericviagraonlinenorx.com/>cheap viagra</a> viagra coupon free <a href="http://genericviagraonlinenorx.com/">buy viagra online</a>

10 JamesreD JamesreD | E-mail | Web | 20. dubna 2017 v 1:27 | Reagovat

Абузоустойчивый VPS <a href=https://prohoster.info/vps/abuzoustojchivye-vps>vps сервер для форекс</a> (англ. Quintessential Antisocial Server) - виртуальный выделенный сервер, который схож с выделенным сервером, всего намного дешевле и размещён для серверах в оффшорных зонах. Для одном выделенном сервере создаётся маломальски VPS-серверов с нужными клиенту параметрами, такими скрупулезный объём оперативной памяти (COMPRESS), бойкость процессора и т.д.
VPS требуется тем, кому уже не <a href=https://prohoster.info/vps/abuzoustojchivye-vps>vps сервер для форекс</a> хватает ресурсов виртуального хостинга либо кому требуется установка специализированного СОРАЗМЕРНО как гарантированная высокая мощность.

11 para para | E-mail | Web | 20. dubna 2017 v 12:40 | Reagovat

Hello!

12 Bradleyket Bradleyket | E-mail | Web | 22. dubna 2017 v 3:41 | Reagovat

OpenVZ — подвиг <a href=https://prohoster.info/vps/ssd-vps>бесплатный vps</a> технологии виртуализации ради уровне операционной системы, которая базируется на ядре Linux.
OpenVZ позволяет для одном физическом сервере бросать <a href=https://prohoster.info/vps/ssd-vps>бесплатный vps</a> сквер изолированных копий операционной системы, называемых «виртуальные частные серверы» (Called-for Esoteric Servers, VPS) или «виртуальные среды».
Основные отличия OpenVZ сквозь KVM заключается в сочинение который ресурсы предоставленные согласно тарифу дозволено расширить в всяк момент без перезагрузки сервера, а даром же, установк ОС (операционной системы) занимает меньше времени.

13 krbrasond krbrasond | E-mail | Web | 22. dubna 2017 v 9:56 | Reagovat

generic propecia cheapest fda approved generic propecia  <a href=http://generic-propecia-online.com/>buy propecia online</a> generic propecia available usa generic propecia for sale<a href="http://generic-propecia-online.com/">propecia generic</a>

14 Cialiselifs Cialiselifs | E-mail | Web | 23. dubna 2017 v 22:10 | Reagovat

cialis quotes

      <a href=http://cialisforsalenrx.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cialisforsalenrx.com/">cheap cialis</a>

    only today cialis online

15 Manueltinue Manueltinue | E-mail | Web | 24. dubna 2017 v 5:08 | Reagovat

Конструктор сайтов – это профильный <a href=https://prohoster.info/hosting/constructor>конструктор сайтов на русском</a> онлайн сервис, позволяющий
кропать и организовать веб-страницы в целостную структуру –
сайт и предводительствовать им, не обладая специальными техническими
знаниями. Файлы <a href=https://prohoster.info/hosting/constructor>конструктор сайтов на русском</a> созданного сайта размещены в облачном
помещение – хостинге, стабильность и безопасность работы
которого поддерживается командой администраторов ресурса.

16 HowardNaf HowardNaf | E-mail | Web | 26. dubna 2017 v 2:15 | Reagovat

Вновь <a href=http://xn----8sbarynkgjeeazf.xn--p1ai/>подробнее</a> шумеры считали нефть целебной и принимали в ней ванны.
Нынче такой способ <a href=http://xn----8sbarynkgjeeazf.xn--p1ai/>подробнее</a> лечения вызывает подозрение, постоянно не стоит
горячиться с выводами. Лечебные свойства нефти, с древних времен
добываемой в районе города Нафталан (для территории современного
Азербайджана), высоко ценятся и в наши фабула

17 krcrasonj krcrasonj | E-mail | Web | 26. dubna 2017 v 18:13 | Reagovat

is sildenafil covered by anthem <a href=http://genericcialisnoprescriptionneeded.com/>viagra for sale</a> erectile dysfunction over the counter pills <a href="http://genericcialisnoprescriptionneeded.com/">buy sildenafil</a>

18 Alexeyelifs Alexeyelifs | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 17:05 | Reagovat

nz pharmacy cialis

      <a href=http://onlinecialiszrx.com/>cialis cheap</a>

    <a href="http://onlinecialiszrx.com/">buy cialis online</a>

    cialis original espana

19 sibrasonu sibrasonu | E-mail | Web | 29. dubna 2017 v 21:41 | Reagovat

<a href=http://www.starkdavingmad.com/>generic cialis</a> achat cialis original <a href="http://www.starkdavingmad.com/">generic cialis canada</a>

20 Onlinepelifs Onlinepelifs | E-mail | Web | 30. dubna 2017 v 22:16 | Reagovat

cialis 5mg pricing at walmart

      <a href=http://priceofcialisrnx.com/>discount cialis</a>

    <a href="http://priceofcialisrnx.com/">generic cialis</a>

    we choice genuine cialis 5mg

21 MichaelTaulk MichaelTaulk | E-mail | Web | 1. května 2017 v 14:29 | Reagovat

Прирост мебели <a href=http://e-diz.ru/catalog/karl-velikiy>королевские полы ritter</a> относится ко времени перехода<>огда?] первобытных общин к оседлости. Приготовление развивалась быстрее у тех племён, которые в <a href=http://e-diz.ru/catalog/karl-velikiy>королевские полы ritter</a> силу климатических условий в большей мере нуждались в закрытых помещениях. Важнейшей предпосылкой для развития мебели служило также наличие доступного материала, обладающего необходимой прочностью, противу небольшим весом, податливостью к обработке.

22 MichaelClelo MichaelClelo | E-mail | Web | 2. května 2017 v 0:33 | Reagovat

Самые вкусные рецепты здесь <a href=http://ppfood.ru/>ppfood.ru</a>

23 our our | E-mail | Web | 3. května 2017 v 3:21 | Reagovat

Hello!

24 Gavrilaelifs Gavrilaelifs | E-mail | Web | 3. května 2017 v 22:53 | Reagovat

buy cialis from canada

      http://canadacialisnvz.com/ - buy cialis

    <a href="http://canadacialisnvz.com/">calis cheap</a>

    cialis buy online 5mg

25 Moiseselifs Moiseselifs | E-mail | Web | 5. května 2017 v 20:39 | Reagovat

citizens cash advance

      http://advancequickfxz.com/ - online payday loans

    <a href="http://advancequickfxz.com/">online payday loan service</a>

    easy loans tulsa

26 Pillselifs Pillselifs | E-mail | Web | 5. května 2017 v 22:23 | Reagovat

tarif cialis 2

      <a href=http://genericialistdl.com/>tadalafil</a>

    <a href="http://genericialistdl.com/">tadalafil online</a>

    legal to buy cialis soft

27 Moiseselifs Moiseselifs | E-mail | Web | 7. května 2017 v 5:19 | Reagovat

online loan application form

      <a href=http://bestpaydaynpz.com/>payday loan</a>

    <a href="http://bestpaydaynpz.com/">pay day loans online</a>

    payday loans houston ms

28 Moiseselifs Moiseselifs | E-mail | Web | 7. května 2017 v 14:28 | Reagovat

personal loan live chat

      <a href=http://bestpaydaynpz.com/>cash advance</a>

    <a href="http://bestpaydaynpz.com/">approved cash advance</a>

    cash advance Tacoma Wash.

29 Vikaelifs Vikaelifs | E-mail | Web | 7. května 2017 v 23:01 | Reagovat

achat viagra avec paypa

      http://www.viagrarxp.com/ - viagra cheap

    <a href="http://www.viagrarxp.com/">online viagra</a>

    viagra aus der turkei

30 DavidSpema DavidSpema | E-mail | Web | 8. května 2017 v 19:56 | Reagovat

Последние новости о горнолыжных курортах здесь <a href=http://zimnij-turizm.ru/>zimnij-turizm.ru</a>

31 Elleelifs Elleelifs | E-mail | Web | 10. května 2017 v 14:23 | Reagovat

long term payday loans with no credit check

      http://loanbadoknpz.com/ - payday advance

    <a href="http://loanbadoknpz.com/">installment loan</a>

    large cash advance

32 Ivlevelifs Ivlevelifs | E-mail | Web | 12. května 2017 v 3:05 | Reagovat

effect of cialis on women

      <a href=http://cheapcialismsz.com/>discount cialis</a>

    <a href="http://cheapcialismsz.com/">discount cialis</a>

    cialis causes me headache

33 Elleelifs Elleelifs | E-mail | Web | 12. května 2017 v 4:50 | Reagovat

american cash loans locations

      http://loanbadoknpz.com/ - bad credit personal loans

    <a href="http://loanbadoknpz.com/">fast cash</a>

    payday loans in lufkin

34 buy_viagra buy_viagra | E-mail | Web | 14. května 2017 v 5:56 | Reagovat

Hello!

35 Lidaelifs Lidaelifs | E-mail | Web | 14. května 2017 v 17:39 | Reagovat

viagra achat de toronto

      http://viagrarxbuy.com/ - viagra generic

    <a href="http://viagrarxbuy.com/">generic viagra</a>

    viagra active

36 Paydaywhery Paydaywhery | E-mail | Web | 17. května 2017 v 20:40 | Reagovat

r <a href= http://solopaydayloan.com >payday loan</a> marriage <a href=http://solopaydayloan.com>payday loans for bad credit</a>

37 Drewelifs Drewelifs | E-mail | Web | 18. května 2017 v 13:21 | Reagovat

il cialis funziona sempre

      <a href=http://buycialisizronline.com/>cialis generic</a>

    <a href="http://buycialisizronline.com/">generic cialis</a>

    cialis pas cher en pharmacie

38 Paydaywhery Paydaywhery | E-mail | Web | 18. května 2017 v 14:09 | Reagovat

p <a href= http://cialistadg.com >buy cialis online</a> towards <a href=http://cialistadg.com>generic cialis</a>

39 Accutanewhery Accutanewhery | E-mail | Web | 18. května 2017 v 17:21 | Reagovat

a <a href= http://viagracpr.com >buy viagra</a> house <a href=http://viagracpr.com>generic viagra</a>

40 Accutanewhery Accutanewhery | E-mail | Web | 18. května 2017 v 23:00 | Reagovat

j <a href= http://viagracpr.com >generic viagra</a> wrong <a href=http://viagracpr.com>buy viagra</a>

41 Accutanewhery Accutanewhery | E-mail | Web | 19. května 2017 v 1:38 | Reagovat

x <a href= http://flagylchr.com >order flagyl</a> hard http://flagylchr.com moment

42 CialisRxwhery CialisRxwhery | E-mail | Web | 19. května 2017 v 4:45 | Reagovat

c <a href= http://cialisrxbest.com >buying cialis online without prescription</a> lose http://cialisrxbest.com heaven

43 Mileselifs Mileselifs | E-mail | Web | 19. května 2017 v 16:16 | Reagovat

viagra dosen

      <a href=http://viagraonlinezx.com/> cheap viagra</a>

    <a href="http://viagraonlinezx.com/"> order viagra</a>

    viagra au femini

44 Annelifs Annelifs | E-mail | Web | 19. května 2017 v 17:01 | Reagovat

look here cialis overnite

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">cialis online</a>

    cialis italia levitra

45 Valeryelifs Valeryelifs | E-mail | Web | 19. května 2017 v 20:44 | Reagovat

i use it cialis daily canada

      <a href=http://cialisonlinexbm.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cialisonlinexbm.com/">buy cialis online</a>

    cialis 20 preis

46 Valeryelifs Valeryelifs | E-mail | Web | 20. května 2017 v 2:57 | Reagovat

generic cialis europe

      <a href=http://cialisonlinexbm.com/>order ciali</a>

    <a href="http://cialisonlinexbm.com/">order ciali</a>

    cialis 20mg filmtabletten

47 Annieelifs Annieelifs | E-mail | Web | 20. května 2017 v 15:16 | Reagovat

mad viagra pills in australia

      <a href=http://cheapviagrazpn.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://cheapviagrazpn.com/">viagra</a>

    viagra generic 50mg

48 Mileselifs Mileselifs | E-mail | Web | 21. května 2017 v 0:34 | Reagovat

viagra kauf rechnung

      <a href=http://viagraonlinezx.com/> cheap viagra</a>

    <a href="http://viagraonlinezx.com/"> buy viagra</a>

    where to buy viagra on

49 Annieelifs Annieelifs | E-mail | Web | 22. května 2017 v 1:25 | Reagovat

viagra how to get prescribed

      <a href=http://cheapviagrazpn.com/>viagra</a>

    <a href="http://cheapviagrazpn.com/">viagra generic</a>

    viagra dosage

50 Annelifs Annelifs | E-mail | Web | 22. května 2017 v 2:49 | Reagovat

cialis acheter en belgiqu

      <a href=http://cheapcialisv5.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://cheapcialisv5.com/">cialis cheap</a>

    order cialis mexico

51 Moiseselifs Moiseselifs | E-mail | Web | 22. května 2017 v 20:06 | Reagovat

viagra buy bangkok

      http://buyviagracvz.com/ -  buy viagra

    <a href="http://buyviagracvz.com/"> cheap viagra online</a>

    viagra naturale rimedio

52 Sethelifs Sethelifs | E-mail | Web | 24. května 2017 v 17:12 | Reagovat

cialis 20mg online apotheke

      <a href=http://cialisbuyvbz.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://cialisbuyvbz.com/">buy cialis online</a>

    generic 130mg cialis online

53 Sethelifs Sethelifs | E-mail | Web | 24. května 2017 v 19:10 | Reagovat

cialis online for sale

      <a href=http://cialisbuyvbz.com/>cialis generic</a>

    <a href="http://cialisbuyvbz.com/">buy cialis</a>

    cheap 10 mg generic cialis

54 Sethelifs Sethelifs | E-mail | Web | 25. května 2017 v 4:19 | Reagovat

cialis opiniones

      <a href=http://cialisbuyvbz.com/>buy cialis online</a>

    <a href="http://cialisbuyvbz.com/">buy cialis</a>

    wow)) generic cialis

55 Kirkelifs Kirkelifs | E-mail | Web | 26. května 2017 v 2:03 | Reagovat

buy viagra quick 3 days uk

      <a href=http://cheapviagrazxd.com/>viagra cheap</a>

    <a href="http://cheapviagrazxd.com/">viagra pills</a>

    viagra packaging

56 Vasilyelifs Vasilyelifs | E-mail | Web | 27. května 2017 v 8:17 | Reagovat

order viagra super force usa

      http://viagrasoftrxtabs.com/ - viagra generic

    <a href="http://viagrasoftrxtabs.com/">viagra coupon</a>

    wow)) buy viagra uk

57 Demidelifs Demidelifs | E-mail | Web | 27. května 2017 v 13:26 | Reagovat

buy cialis generic

      http://buygvcialisonline.com/ - cialis online

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">cilais price</a>

    cialis tadalafil tableta

58 generic_cialis generic_cialis | E-mail | Web | 28. května 2017 v 8:13 | Reagovat

Hello!

59 Stephenbem Stephenbem | E-mail | Web | 30. května 2017 v 11:29 | Reagovat

Новая информация о строительстве <a href=http://distroy.ru/>distroy.ru</a>

60 Moiseselifs Moiseselifs | E-mail | Web | 31. května 2017 v 4:38 | Reagovat

cialis prix au maroc

      http://cheapxcialis.com/ - cheap cialis

    <a href="http://cheapxcialis.com/">discount cialis</a>

    the best choice cialis canda

61 AlfredoCoG AlfredoCoG | E-mail | Web | 1. června 2017 v 2:37 | Reagovat

Последние женские новости здесь <a href=http://www.tvoirazmer.ru/>www.tvoirazmer.ru</a>

62 Velkelifs Velkelifs | E-mail | Web | 5. června 2017 v 3:33 | Reagovat

cialis generic 5 mg online

      http://buycialisaonline.com/ - cialis online

    <a href="http://buycialisaonline.com/">cialis cheap</a>

    cialis male

63 BrianAware BrianAware | E-mail | Web | 8. června 2017 v 10:05 | Reagovat

Много информации о строительстве на даче <a href=http://sovet-sadovody.ru>sovet-sadovody.ru</a>

64 Onroelifs Onroelifs | E-mail | Web | 8. června 2017 v 21:29 | Reagovat

30mg liquid cialis

      http://buycialisyionline.com/ - generic cialis

    <a href="http://buycialisyionline.com/">generic cialis online</a>

    how long does cialis last 10mg

65 Donaldapere Donaldapere | E-mail | Web | 9. června 2017 v 1:58 | Reagovat

Последние строительные новости здесь <a href=https://dipris-studio.ru/>dipris-studio.ru</a>

66 Moiseselifs Moiseselifs | E-mail | Web | 10. června 2017 v 4:24 | Reagovat

cheap generic cialis pills

      http://buycialistonline.com/ - cialis 10mg

    <a href="http://buycialistonline.com/">cheap cialis</a>

    cialis generique en franc

67 Moiseselifs Moiseselifs | E-mail | Web | 10. června 2017 v 23:56 | Reagovat

is female cialis legal in uk

      http://buycialistonline.com/ - cheap cialis

    <a href="http://buycialistonline.com/">cialis</a>

    cialis generic alternative

68 Andrewelifs Andrewelifs | E-mail | Web | 11. června 2017 v 11:56 | Reagovat

quick money makers

      http://nofaxpaydaynvz.com/ - faxless payday loan

    <a href="http://nofaxpaydaynvz.com/">payday loans online</a>

    payday loan talk offs

69 Moiseselifs Moiseselifs | E-mail | Web | 12. června 2017 v 2:10 | Reagovat

no credit loans

      http://fastcashisok.com/ - payday loans online

    <a href="http://fastcashisok.com/">payday loans online</a>

    payday loans in littleton co

70 Timothygag Timothygag | E-mail | Web | 14. června 2017 v 12:03 | Reagovat

<a href=http://www.gigart.de/>Imagefilm Dresden</a>

71 Davidnum Davidnum | E-mail | Web | 14. června 2017 v 15:13 | Reagovat

Последние новости здесь <a href=http://www.planetoday.ru/>www.planetoday.ru</a>

72 viagra viagra | E-mail | Web | 16. června 2017 v 6:18 | Reagovat

Hello!

73 WayneSeKam WayneSeKam | E-mail | Web | 17. června 2017 v 2:40 | Reagovat

lowest price on cialis <a href="http://edpharmacyrxbest.com/">cialis online pharmacy</a> canadian pharmacies cialis <a href=http://edpharmacyrxbest.com/>canadian pharmacies cialis</a>

74 antoniotGem antoniotGem | E-mail | Web | 17. června 2017 v 23:24 | Reagovat

dyson fan noise <a href="http://dysonvacuumusa.com/">dyson heater</a> how to clean dyson fan <a href=http://dysonvacuumusa.com/>dyson vacuum for sale</a>

75 Brandonsuins Brandonsuins | E-mail | Web | 3. července 2017 v 11:51 | Reagovat

Чтобы сервере <a href=http://netpics.org>картинки для срисовки</a> можно разместить изображения (графические файлы) в форматах JPG, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIF, SQUABBLE размером не более 5000x4000 точек и 8 Мбайт.

Замечание: изображения <a href=http://netpics.org>картинки для срисовки</a> в форматах BMP, TIF, ACCOUTERMENTS преобразуются в протяжение JPG.

Срок хранения изображений не ограничен. Изображения хранятся предварительно тех пор, временно они используются, а удаляются еле в удел случае, ежели в путешествие 24 месяцев к ним не происходит ни одного обращения.

76 Donaldtub Donaldtub | E-mail | Web | 6. července 2017 v 13:25 | Reagovat

В современном http://doctor-i.ru/ мире наибольшее символическое сила ради обозначения медицины получили четыре варианта.

Безраздельно из внешних http://doctor-i.ru/ символов медицины с конца XX века — шестиконечная «Судьба жизни»<>]. Более древним символом медицины является палка Асклепия, сколько, сообразно преданию, принадлежал великому целителю. Третий http://doctor-i.ru/ бессмертный шифр — багровый крест и багровый полумесяц; его хвала тесно связана с деятельностью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Четвертый знак медицины — карьера с обвившейся вокруг неё змеёй — связан с Авиценной, какой в лечении применял отрава змей и древнегреческой богиней здоровья Гигиеей, изображавшейся с чашей и со змеёй[

77 ClarkPlulk ClarkPlulk | E-mail | Web | 9. července 2017 v 18:38 | Reagovat

Строительство и ремонт, читайте сайт <a href=http://roofor.ru>roofor.ru</a>

78 Maoiseselifs Maoiseselifs | E-mail | Web | 13. července 2017 v 13:22 | Reagovat

payday loan in raytown

      http://paydayfastnowz.com/ -  personal loans

    <a href="http://paydayfastnowz.com/"> cash advance</a>

    i want a loans but have a bad credit rating

79 Sashaelifs Sashaelifs | E-mail | Web | 14. července 2017 v 3:00 | Reagovat

cialisis

      http://genericadcialis.com/ - cialis generic

    <a href="http://genericadcialis.com/">buy cialis</a>

    cialis 20mg vencido

80 caalvinsdoody caalvinsdoody | E-mail | Web | 14. července 2017 v 18:05 | Reagovat

car insurance co <a href="http://autoinsurcompare.com/">hartford insurance</a> cheap car insurance in florida <a href=http://autoinsurcompare.com/>geico insurance</a>

cheap car insurance in florida

81 Charlesfum Charlesfum | E-mail | Web | 24. července 2017 v 20:05 | Reagovat

Читайте много информации о стройке и ремонте <a href=http://beton-cement-ru.ru>beton-cement-ru.ru</a>

82 Lioselifs Lioselifs | E-mail | Web | 1. srpna 2017 v 23:50 | Reagovat

cialis 5 mg contrareembolso

      http://genericialisasonline.com/ - cheap cialis

    <a href="http://genericialisasonline.com/">cialis online</a>

    how much is cialis at walmart

83 ElbertDiume ElbertDiume | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 10:46 | Reagovat

Очень много полезного о здоровье, моде и красоте на <a href=http://ladysarafan.ru>ladysarafan.ru</a>

84 Fraurdy Fraurdy | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 21:32 | Reagovat

cheap generic cialis from india
<a href=http://buylcialisrxonline.com>cialis online</a>
cheapest cialis generic buy
<a href="http://buylcialisrxonline.com">buy cialis online</a>

85 dompope dompope | E-mail | Web | 4. srpna 2017 v 21:32 | Reagovat

cialis online order
<a href=http://buylcialisrxonline.com>cialis online</a>
generic cialis tadalafil us
<a href="http://buylcialisrxonline.com">cheap cialis online</a>

86 grourry grourry | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 3:51 | Reagovat

viagra 3 free
<a href=http://buylviagrarxonline.com/>generic viagra online</a>
herb viagra pills
<a href="http://buylviagrarxonline.com/ ">viagra cheap</a>

87 grourry grourry | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 5:00 | Reagovat

does viagra help you last longer
<a href=http://buylviagrarxonline.com/>generic viagra online</a>
watermelon natures viagra
<a href="http://buylviagrarxonline.com/ ">buy viagra</a>

88 Estebangag Estebangag | E-mail | Web | 9. srpna 2017 v 23:09 | Reagovat

Salutation to the website 500tattoos.com! Without marred modesty, we can aver that you were cooperative of the most edifying http://500tattoos.com/ sites hither tattoos . Here you can discover from provenance to ending not solely what types http://500tattoos.com/ of tattoos there , cherish earwitness their memorandum , learn the understanding of the tattoo , but also penetrate a strike righteous prehistoric days control a apropos risk a accidentally a monster flock of without payment or answerability photos and sketches .

89 AndreClubs AndreClubs | E-mail | Web | 12. srpna 2017 v 2:13 | Reagovat

Новая информация о медицине <a href=http://griskomed.ru/>griskomed.ru</a>

90 Blaketog Blaketog | E-mail | Web | 12. srpna 2017 v 2:56 | Reagovat

Самый лучший женский журнал здесь <a href=http://zdorovaya-life.ru/>zdorovaya-life.ru</a>

91 Dennisstera Dennisstera | E-mail | Web | 14. srpna 2017 v 1:28 | Reagovat

Строительные новости тут <a href=http://lakkk.com/>lakkk.com/</a>

92 Juliushab Juliushab | E-mail | Web | 14. srpna 2017 v 2:53 | Reagovat

Последние новости андроид здесь <a href=http://hi-android.net/>hi-android.net</a>

93 WilliamNom WilliamNom | E-mail | Web | Sobota v 12:40 | Reagovat

Читайте много информации о моде, красоте здоровье и прочее <a href=http://shoptrip.ru>shoptrip.ru</a>

94 SergioSlott SergioSlott | E-mail | Neděle v 14:41 | Reagovat

<a href=><img>http://dom-48.ru/nokia-6700/video.jpg</img></a>

Телефоны Nokia 6700 Gold оснащены тремя протоколами для отправки и принятия электронных писем.

Если говорить конкретнее, то это IMAP4, POP3 и SMTP. Возможностей коммуникации тут не так много.

Для передачи файлов беспроводным путем (после сопряжения с соответствующим устройством) предусмотрен модуль “Блютуз” версии 2.1. Да, скорость передачи будет не настолько высокой, чтобы чем-то можно было хвастаться, да и беспроводную гарнитуру подключить не получится из-за отсутствия профиля A2D2. Но в целом модуль справляется с основными поставленными перед ним задачами.

Читать полностью <a href=></a>

95 Davidded Davidded | E-mail | Web | Pondělí v 2:47 | Reagovat

Фонд http://www.orengma.ru/ развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестирует в Семантик Хаб — сервис на основе искусственного интеллекта по выявлению потенциала http://www.orengma.ru/ кандидатов в препараты. К сделке присоединились предприниматели Валентин Дороничев и Владимир Преображенский, совокупный объем инвестиций составил 24 млн рублей. «Робот» Семантик Хаб собирает и http://www.orengma.ru/ анализирует информацию из специализированных баз данных и интернета, автоматизируя процесс Scientific Due Diligence для новых кандидатов в препараты (инновационных молекул, комбинаций и пр.).

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama